Všeobecné obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím.

 

Eva Valentová – Salatofka

IČO: 14067871

se sídlem Moravěves 2, Havraň 435 01

www.salatofka.cz

salatofka@salatofka.cz

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "Zákazník")

 

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen Salátofka) a fyzickou osobou – kupujícím (dále jen Zákazník), který si prostřednictvím internetového obchodu www.salatofka.cz  kupuje nebo se chystá zakoupit pokrm a/nebo službu výše uvedené společnosti.

 

1.2. Tyto VOP a jsou určeny výhradně pro nákup pokrmu Zákazníkem (konečným spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny pro spotřebitelské smlouvy). VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit pokrm od prodávajícího, jej nakupuje za účelem podnikání či je právnickou osobou.

 

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce. Po uzavření je Smlouva společností Salátofka archivována a není Zákazníkovi přístupná.

 

1.4. Salátofka může jednostranně měnit a doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozích všeobecných obchodních podmínek. Salátofka informuje Zákazníky o změně VOP prostřednictvím internetového obchodu www.salatofka.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Uzavřením Smlouvy se má za to, že Zákazník s novým zněním VOP souhlasí.

 

 1. Předmět objednávky

2.1. Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které prodávající vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům na osobní odběr v provozovně nebo v síti partnerských obchodů tzv. „Salátofkapointů“ nebo svým rozvozem.

 

2.2. Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.

2.3. Složení pokrmů a informace o obsažených alergenech jsou uvedeny na webových stránkách a na etiketě vyráběných pokrmů.

 

2.4. Zákazník provede objednávku pomocí svého uživatelského účtu na webové stránce www.salatofka.cz výběrem pokrmů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím we­bového rozhraní.

 

2.5. Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Prodávajícího, o čemž je Zákazník informován prostřednictvím e-mailu.

 

 1. Uživatelský účet

3.1. Pokud si chce Zákazník zakoupit produkty nabízené Prodávajícím na webové stránce www.salatofka.cz je povinen si zřídit uživatelský účet a zaregistrovat se.  Povinná registrace je nutná z důvodu vracení finančních záloh na zálohované vratné obaly. Zákazník při registraci ve svém uživatelském účtu uvede bankovní účet, na který mu bude vrácena záloha za vratné obaly.

 

3.2. Na základě registrace Zákazníka provedené na webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní Zákazník provádí objednávání nabízených pokrmů a produktů (dále jen „uživatelský účet“).

 

3.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

3.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), případné finanční prostředky na rušeném zákaznickém účtu budou poslány na bankovní účet Zákazníka uvedený v rušeném uživatelském účtu.


3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření smlouvy

4.1. Salátofka uvádí na www.salatofka.cz ceny zboží a služeb v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.

 

4.2. Prezentace zboží a služeb umístěná na www.salatofka.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Smlouvu týkající se tohoto zboží.

 

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o pokrmech a produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých pokrmů a produktů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků spojených s dodáním zboží a vratnými obaly. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

4.4. Objednávku lze učinit pouze elektronicky na webových stránkách www.salatofka.cz.

 

4.5.Objednávku lze provést i několik dní dopředu a na různé dny.  Ale poslední objednávky na konkrétní den jsou přijímány maximálně do 16:00 hod předchozího dne.

 

4.6. Pro objednání služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.6.1. objednávaných pokrmech nebo produktech (objednávaný pokrm nebo produkt „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.6.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného pokrmu a

4.6.3. informace o nákladech spojených s vratnými obaly (dále společně jen jako „objednávka“).

 

4.7. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.


4.8. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný pokrm, kupní cenu, osobu Zákazníka, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

4.9. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

 

4.10. Objednávka vytvořená Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu www.salatofka.cz  je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy se Salátofkou. Smlouva je uzavřena přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Salátofky. Za přijetí se považuje odesláním potvrzovacího mailu od Salátofky Zákazníkovi a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.


4.11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služby, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

4.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Zákazníkovi na elektronickou adresu Zákazníka pozměněnou nabídku s upozorněním na změnu a uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Zákazníka.


4.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

 

4.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

4.15. Zákazník je povinen při uzavírání Smlouvy uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v průběhu objednávkového procesu při objednávání zboží jsou považovány za správné.

 

4.16. Zákazník má právo stornovat objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Smlouvy bez jakýchkoli sankcí, a to až do okamžiku, kdy bude zboží odesláno. Storno objednávky je Zákazník povinen Salátofce oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

 

4.17. Možnost uzavření Smlouvy se Salátofkou za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě cenových akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na www.salatofka.cz a za předpokladu splnění podmínek uvedených v dané nabídce. 

 

 1. Platební podmínky

5.1.Cenu zboží, zálohy za vratné obaly a další případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy hradí Zákazník prodávajícímu jedním z následujících způsobů: 

 1. a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 670100-2220286396/6210
 2. b) bezhotovostně platební kartou
 3. c) elektronickými stravenkami akceptovanými prodávajícím

 

5.2. Fakturu, která slouží jako doklad o prodeji, obdrží Zákazník automaticky e-mailem bezprostředně po zaplacení a převzetí zásilky. Doklad slouží zároveň jako záruční list.

 

5.3 Zákazník je povinen uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

 1. Doprava a dodání zboží

6.1. Salátofka doručuje pokrmy dle Smlouvy na výdejní místo vybrané z doručovacích lokalit Zákazníkem v objednávce a Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů pokrmů a v případě jakýchkoli závad toto bez prodlení oznámit Salátofce prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 

6.2. Způsob doručení služby určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.

 

6.3. Náklady na dodání zboží na výdejní místo hradí Prodávající dle metody, kterou zvolil Zákazník při objednání zboží.

 

6.4.Zákazník má možnost osobního vyzvednutí objednávky v síti partnerů tzv.“ Salátofkapointů“ dle jejich otvírací doby nebo na provozovně Prodávajícího ve vyhrazených časech.

 

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady s tímto spojené, tedy za opakované doručení nebo změnu způsobu doručení.

 

6.6. Salátofka si vyhrazuje právo na základě oprávněných důvodů změnit nebo posunout termín doručení. O tomto bude Zákazník vždy neprodleně informován prostřednictvím telefonu nebo e-mailu. 

 

 1. Vratné zálohované obaly

7.1.Pokrmy jsou dodávány ve vratném obalu, cena za pokrmy nezahrnuje zálohu za tento obal.

 

7.2. Cena zálohy za každý vratný obal je 20 Kč – Součástí vratné zálohované sklenice je také uzávěr (víčko).

 

7.3.Dojde-li k poškození vratného zálohovaného obalu, vyhrazuje si Salátofka právo poměrným způsobem částku za vracený zálohovaný obal ponížit nebo tuto částku nevyplatit, je-li obal zcela znehodnocen.

 

7.4. Zákazník může vrátit zálohovaný obal všude tam, kde si původně pokrmy Salátofky vyzvedl nebo na výdejních místech partnerů v tzv. „Salátofkapointech“.

 

7.5. Zákazník má vždy právo získat zpět peněžní prostředky za nepoškozené zálohované obaly.

7.5. Odpovídající částka za vratné obaly mu bude připsána na zákaznický účet. Tuto částku pak může využít na další nákup na www.salatofka.cz nebo kdykoliv prostřednictvím svého zákaznického účtu požádat o vyplacení formou peněžních prostředků (převodem na účet).

nebo

Odpovídající částka za vratné obaly mu bude poukázána převodem na bankovní účet, který uvedl při registraci ve své zákaznickém účtu.

 

7.6. Salátofce lze vracet pouze sklenice označené logem Salátofka a čárovým kódem s objednávkou, které jsou jasným identifikátorem v souladu s § 9 zákona o obalech 477/2001 Sb.

 

7.7. Aby nedošlo k poškození čárového kódu a záloha mohla být vrácena na účet Zákazníka není vhodné sklenice umývat nebo čárový kód jinak poškozovat.  Salátofka si vyhrazuje právo částku za vracený zálohovaný obal nevyplatit, je-li čárový kód poškozen tak, že nelze identifikovat Zákazníka.

 

7.8. Vratné sklenice zůstávají ve vlastnictví Salátofky.  Zákazník je povinen vratné sklenice vrátit ve lhůtě 1 rok od objednávky.

 

 1. Odstoupení od smlouvy a reklamace

8.1. Vzhledem k povaze zboží (jídlo) nemá Zákazník v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na zboží - pokrm záruční dobu.

 

8.2. Pokud májí převzaté Pokrmy nedostatky (především není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Pokrmů, za které Prodávající odpovídá. Pokud mají Pokrmy vady, je možné je reklamovat. Reklamaci musí Zákazník uplatnit do 30 minut od jeho převzetí.  A to buď písemně na mail objednavky@salatofka.cz nebo telefonicky.

 

8.3. Reklamované Pokrmy musí obsahovat alespoň 75% svého původního objemu.

 

8.4. V případě uplatněné reklamace je Zákazník povinen uvést důvody reklamace. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dní od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Zákazník informován o postupu při řešení reklamace.

Prodávající má právo požadovat vrácení reklamovaného zboží.

 

 1. Evidence tržeb

9.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem.

 

 1. Dárkové certifikáty

10.1. Dárkové certifikáty jsou ceninami, jež vydává Salátofka a jsou uplatnitelné pouze na www.salatofka.cz.  Kód na certifikátu slouží k technickému způsobu realizace ceniny. V případě, že Zákazník nákup nedokončí nebo odstoupí od smlouvy ve 14denní lhůtě, může Salátofka vygenerovat náhradní kód. Případným vygenerováním nového kódu nedochází ke změně ceniny.  

10.2. Zakoupené dárkové poukazy není možné vyměnit zpět za peněžní prostředky. Pokud vznikne rozdíl v ceně vybraného zboží a hodnotě poukázky, není tento rozdíl vratný.

10.3. Okamžik tržby z pohledu zákona o evidenci tržeb v případě platby dárkovým certifikátem nastává v okamžiku expedice zboží Zákazníkovi.

 

 1. Osobní údaje

11.1. Jak Salátofka zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů. (Dodat odkaz)  

11.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Salátofku o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

 

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.2. Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi body těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky ke stažení

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.08.2022.